Sơn tàu thế hệ mới giúp cho thân tàu thêm vững chắc

auction slider

Sơn bảo vệ thiết bị trong các môi trường hóa chất, sơn bảo vệ trong công nghiệp và xây dựng

auction slider
 
Giới thiệu
Chính sách của Công ty TNHH Sơn Thế Hệ Mới

Chính sách chất lượng:    “CHẤT LƯỢNG LÀ NỀN TẢNG CỦA TỒN TẠI VÀ PHÁT TRIỂN”

Công ty TNHH Sơn Thế Hệ Mới luôn đáp ứng các sản phẩm về sơn, các hóa chất ngành sơn một cách nhanh chóng, kịp thời và chất lượng, thỏa mãn nhu cầu khách hàng

v Để đạt được các yêu trên, chúng tôi cam kết rằng:

Ø Tuân thủ và cải tiến liên tục hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001- 2008.

Ø Mục tiêu chất lượng phải được xây dựng và xem xét dựa trên cơ sở của chính sách chất lượng đã được ban hành.

Đảm bảo tất cả nhân viên thấu hiểu chính sách chất lượng, nhận thức được mối liên quan và tầm quan trọng các hoạt động của họ trong việc đạt được chính sách và các mục tiêu chất lượng dựa vào năng lực thực tế trên cơ sở được đào tạo, có kỹ năng và kinh nghiệm thích hợp