Sơn Bồn Công ty Thành Thành Công

Sơn Thế Hệ Mới cung cấp sơn bồn 10.000m³ cho công ty Thành Thành Công.